2017/ ul.Targosza/ Wizyta w ,,Mrowisku” na przedstawieniu teatralnym