Prawa i obowiązki Rodzica

Prawa i obowiązki rodzica

PRAWA RODZICÓW

• Prawo do zapoznania się z programem oraz z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale
• Prawo uzyskiwania porad, wskazówek od nauczycieli, pedagoga, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielenia dziecku pomocy
• Prawo uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
• Prawo wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa

OBOWIĄZKI RODZICÓW

• Przestrzeganie Statutu Przedszkola
• Wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory
• Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
• Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo Przestrzeganie godzin pracy przedszkola
• Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
• Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie5 zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
• Przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola
• Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym
• Uczestniczyć w zebraniach rodziców
• Utrzymywać stały kontakt z nauczycielem bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku