Statut Przedszkola Miejskiego nr 27

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 27
W GLIWICACH
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Przedszkole Miejskie Nr 27 w Gliwicach zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, działającym na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . Karta Nauczyciela;
4) Konwencji o prawach dziecka z dnia 23 grudnia 1991 r.;
5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
6) niniejszego statutu.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Gliwicach, ul. Pawła Targosza 3 i ul. Łabędzka 19.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Gliwice.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
5. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola
§ 2.1. Przedszkole jest jednostką publiczną, która:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę wychowania
przedszkolnego,
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin
dziennie,
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje w odrębnych przepisach.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz z aktów
wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego.
3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowane
przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie
własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do
prawdy, dobra i piękna.
4. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone
zadania:
1) organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka;
2) umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz
udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub
przyspieszony;
5) wspiera samodzielną dziecięcą eksplorację świata poprzez dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń z poszanowaniem
indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia
relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania
o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i
innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do
intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy,
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym
wrażliwość estetyczną;
10) umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do
środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki
w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego
działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi
przez rodziców za źródło istotnych wartości umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwija umiejętności
społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach;
14) za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze o nowe zagadnienia, wynikające
z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa
i harmonijnego rozwoju;
15) rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu
umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania językiem obcym
nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.
5. Zadania wychowawcze przedszkole realizuje w ścisłym współdziałaniu z rodzicami
uwzględniając wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
6. Placówka zapewnia dzieciom pomoc pedagogiczno – psychologiczną. W ramach posiadanych
możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom
pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
1) diagnozowanie środowiska wychowanków,
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i
umożliwianie ich zaspokojenia,
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
4) organizowanie spotkań z przedstawicielami poradni psychologiczno – pedagogicznej dla
rodziców,
5) wspieranie dziecka uzdolnionego,
6) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu
wychowawczego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków,
nauczycieli i rodziców,
8) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne dzieci,
9) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
7. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej:
1) prowadząc zajęcia w języku polskim,
2) wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,
województwa, regionu, pielęgnując tradycje związane z regionem i środowiskiem
przedszkola,
3) prowadząc nauczanie religii – katechezę w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci,
których rodzice wyrażają takie życzenie w formie wniosku,
4) nauczyciel religii odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć,
5) nauczanie religii odbywa się na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez
władze kościoła,
6) nauka religii odbywa się w wymiarze 2 x 30 min. z dziećmi w wieku 6 lat.
8. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w czasie wszystkich zajęć
organizowanych w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
1) Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie godzin pracy rodziców. Rodzice
(opiekunowie) poinformowani są o godzinach otwierania i zamykania placówki. Każdy
rodzic ma prawo do indywidualnego określenia liczby godzin, podczas których powierza
dziecko opiece przedszkola.
2) W czasie pobytu dziecka w przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem przedszkola
bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel, który w zakresie swoich obowiązków musi
zapewnić opiekę wszystkim powierzonym mu dzieciom podczas wypracowywania godzin
pracy.
a) podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie,
teatrze, dyrektor zobowiązuje dwie nauczycielki oddziału do uczestnictwa, a także
poszerza opiekę o wyznaczonych pracowników obsługi lub rodziców tak, aby jedna osoba
odpowiadała za bezpieczeństwo 12 dzieci,
b) wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika na
druku „Karta wycieczki”, rodzic wyraża pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka
w wycieczce,
c) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego
przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem
w teren,
d) jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym (liczba miejsc,
oznakowanie)
e) nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć i zabaw w sali oraz na terenie ogródka
przedszkolnego, zobowiązany jest sprawdzić stan bezpieczeństwa urządzeń i sprzętu.
f) nie organizuje się wycieczek, spacerów z wychowankami podczas burzy, śnieżycy i
gołoledzi oraz przy temperaturze poniżej – 10°C, smogu.
3) Za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy i zabawek, sprzęt znajdujący się w sali
odpowiada nauczyciel, któremu powierzono oddział.
4) W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka nauczyciel
powinien jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku
braku kontaktu skonsultować się z lekarzem.
5) Nauczyciel, lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku
jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy
poszkodowanemu dziecku i zabezpieczyć miejsce wypadku. Następnie zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, który powiadamia rodziców lub prawnych
opiekunów dziecka oraz za ich zgodą pogotowie ratunkowe lub lekarza.
6) W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie
przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora
sanitarnego.
7) Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej
dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich
różnorodność.
8) W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie
przystosowanej do wieku i potrzeb – ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające.
9) Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na
powietrzu.
10) W czasie prowadzenia zajęć z wychowania zdrowotnego należy zwracać szczególną uwagę
na stopień sprawności fizycznej i wydajności organizmu dzieci, dobierając ćwiczenia
o odpowiednim zakresie trudności i intensywności.
11) Pomieszczenia przedszkolne wyposażone są w sprzęt i urządzenia posiadające certyfikat
bezpieczeństwa.
9. Przedszkole przestrzega zasad i umów zawartych z rodzicami, dotyczących przyprowadzania i
odbierania dzieci z przedszkola.
1) Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców, prawnych opiekunów lub
upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2) Upoważnienie powinno zawierać pełne dane osobowe osoby odbierającej, powinowactwo
lub stopień znajomości. Dokument ten powinien zostać złożony przez rodziców
(opiekunów) w przedszkolu u dyrektora lub nauczyciela prowadzącego grupę.
3) Nauczyciel bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali
w związku z czym rodzic zobowiązany jest doprowadzić dziecko do grupy.
4) Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
5) Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej ilości
posiłków, konieczne jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było
zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie najpóźniej do godziny 8:30 w dniu,
w którym dziecko zostanie później przyprowadzone.
6) Rodzice (opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo i zdrowie
dziecka z chwilą zgłoszenia nauczycielowi prowadzącemu grupę odbiór dziecka.
7) W czasie drogi z domu do przedszkola do chwili oddania dziecka pod opiekę pracownika
przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice.
10. Przedszkole na prośbę rodziców może nieodpłatnie organizować w godzinach pracy
przedszkola dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów i nauczycieli z
uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
Rozdział 3
Organy przedszkola
§ 3. 1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
2. Dyrektor
1) Wybierany jest przez organ prowadzący w drodze konkursu spośród kandydatów
posiadających odpowiednie kwalifikacje i staż, określone przez odrębne przepisy.
2) Do zadań dyrektora należy: planowanie , organizowanie , kierowanie i nadzorowanie pracą
przedszkola, a w szczególności kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą
placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
3) Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku
zawodowego w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego.
4) Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i
higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza
obiektem do niego należącym.
5) Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.
6) Realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich
kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole.
7) Podczas nieobecności dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego nauczyciel tego
przedszkola.
8) Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współdziała z radą pedagogiczną, radą rodziców.
9) Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i
przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną
dokumentacją.
10) Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
11) Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
b) ustala zakresy obowiązków i odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
c) przyznania nagród oraz wymierzenia kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom przedszkola,
d) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
przedszkola,
e) dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich
prawidłowe wykorzystanie,
f) planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie
z odpowiednimi przepisami,
g) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
h) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i
kontrolującymi,
12) Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola stanowiącym w sprawach pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. Działa w oparciu o regulamin.
1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
3) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, specjaliści i
goście zaproszeni przez dyrektora.
4) Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków, w głosowaniu jawnym,
5) Posiedzenia Rad Pedagogicznych są protokołowane,
6) Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby
naruszać dobro dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
7) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci.
8) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
b) projekt planu finansowego przedszkola,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację
rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 27 w Gliwicach.
Zadaniem Rady Rodziców jest:
1) Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i
przedszkole w procesie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym.
2) Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości
pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
3) Prezentowania wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich
istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
4) Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej
pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
5. Zasady współdziałania organów przedszkola.
1) Organy przedszkola współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa przestrzegając prawo
oświatowe.
2) Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wspólnie organizują pracę przedszkola
(wycieczki, uroczystości, wzbogacanie placówki w zabawki i pomoce dydaktyczne).
3) Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wspólnie informują się o podjętych
działaniach i decyzjach.
4) Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współpracują ze sobą w sprawach
nauczania i opieki.
5) Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stwarzanie jak najlepszych warunków
rozwoju wychowanka oraz podnoszenie jakości pracy przedszkola.
6. Przepływ informacji realizowany jest:
1) pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną za pomocą: tablicy informacyjnej, zeszytu
zarządzeń oraz komunikacji słownej,
2) pomiędzy dyrektorem, radą pedagogiczną a radą rodziców za pomocą tablicy
informacyjnej, komunikacji słownej,
3) pomiędzy dyrektorem, radą pedagogiczną a rodzicami za pomocą: kącika dla rodziców,
rozmów telefonicznych, strony internetowej przedszkola, indywidualnej korespondencji
oraz komunikacji słownej,
4) pomiędzy dyrektorem a organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór
pedagogiczny za pomocą: poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, indywidualnych
skrytek, korespondencji oraz na zasadach komunikacji bezpośredniej słownej.
7. Rozwiązywanie sporów pomiędzy organami.
1) Dyrektor a Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów
w toku:
a) indywidualnych rozmów
b) nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub
rady pedagogicznej – w ciągu 7 dni od złożenia wniosku,
c) nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub
rady pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór
pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do :
a) w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny,
b) w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego.
2) Dyrektor, Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców powinni dążyć do polubownego
załatwiania sporu w toku :
a) indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami,
b) indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora,
c) indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,
d) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu
2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,
e) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców , nauczycieli bądź dyrektora z udziałem
organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 1
miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
f) w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców ( rodzic) ma prawo złożyć
odwołanie:
g) w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny;
h) w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego.
Rozdział 4
Organizacja pracy przedszkola
§ 4. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
§ 6. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę
programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania
przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. W przedszkolu mogą być zajęcia dodatkowe na wniosek rodziców.
4. Czas trwania prowadzonych zajęć, w szczególności zajęć umuzykalniających, plastycznych,
nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
§ 7. 1. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały:
1) budynek przy ul. Targosza – dwa,
2) budynek przy ul. Łabędzkiej – dwa.
§ 8. 1.Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora i
zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów:
a) I oddział ul. Targosza – od 6:15 do 16:30,
b) II oddział ul. Targosza – od 8:15 do 15:15,
c) III oddział ul. Łabędzka – od 8:00 do 15:00
d) IV oddział ul. Łabędzka – od 6:45 do 16:00
2) liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze – 20 osób
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
przedszkola – 169 godziny tygodniowo.
§ 9. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
6
15(645)–8
30 zabawy dowolne, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, prace
indywidualne, sytuacje edukacyjne, zabawy i ćwiczenia rozwijające narządy mowy,
czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne.
8
30
– 9
00
– śniadanie
9
00
– 1200
– zajęcia kierowane, sytuacje edukacyjne, wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie,
zabawy ruchowe, dowolne, tematyczne, dydaktyczne, teatrzyki, wyjścia do kina,
czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.
1200
-1230
– obiad
1230
–1400
– sytuacje edukacyjne, wycieczki, spacery, teatrzyki, praca indywidualna, praca
wyrównawcza, zajęcia dodatkowe, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.
1400
– 1430
– podwieczorek
1430
– (1600)1630
– zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, zabawy w ogrodzie, zabawy dowolne,
ćwiczenia rozwijające narządy mowy i słuchu, czynności porządkowe.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym
oddziałem ustalają szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
Rozdział 5
Zasady odpłatności za przedszkole
§ 10. 1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
2. W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurujących
przedszkolach.
3. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku.
4. Działalność przedszkola jest finansowana przez gminę Gliwice oraz rodziców – w formie
comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
5. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje uchwała NR XXXII/738/2017
Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto
Gliwice
6. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:
1) opłaty za realizowane przez przedszkole świadczenia i usługi w czasie przekraczającym
czas bezpłatnych zajęć;
2) opłaty za wyżywienie.
7. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie.
8. Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi poza czasem przekraczającym czas
bezpłatnych zajęć obowiązuje dzieci w wieku do lat 5.
9. Wysokość opłaty o której mowa w ust.7 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu.
10. Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie.
11. Dzieci mają możliwość korzystania z dwóch lub trzech posiłków. Wysokość dziennej stawki
żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na
podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm
żywieniowych.
12. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków, rodzice deklarują
w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola. Wszelkie zmiany w trakcie roku szkolnego
wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola. Zmiany uwzględnione są
z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
13. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby
rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole
w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
14. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się.
15. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych
przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku
zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału oraz elektroniczny system
ewidencji.
16. Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach
miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata
dotyczy.
17. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 10 dnia danego
miesiąca.
18. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za
korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności.
19. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego.
20. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc, dziecko
może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie
wyklucza postępowania egzekucyjnego.
21. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu
zaprzestania naliczania odpłatności
Rozdział 6
Pracownicy przedszkola
§ 11. 1.W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Ich
podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji
publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jej jakość.
1) W szczególności nauczyciel jest odpowiedzialny za:
a) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
b) prawidłowość przebiegu procesu dydaktycznego,
c) prawidłowy stan pomocy dydaktyczno-wychowawczych i sprzętu przedszkolnego,
d) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
e) pomoc w adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych poprzez życzliwe, obiektywne i
sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków.
2) Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie
z odrębnymi przepisami.
3) Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony dyrektora przedszkola, a także ze strony właściwych placówek i instytucji
oświatowych i naukowych.
4) Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.
3. Intendent:
1) zaopatrzenie przedszkola w żywność i artykuły gospodarcze,
2) nadzór nad sporządzaniem posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom oraz
personelowi,
3) sporządzanie jadłospisów przy udziale kucharki i dyrektorki przedszkola,
4) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
5) nadzorowanie zgodności zapisu dzieci w dzienniku zajęć a raportem żywieniowym,
6) dokonywanie na bieżąco rozliczeń finansowych oraz sprawozdania miesięczne o stanie
finansowo-żywieniowym przedszkola
7) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
4. Kucharka:
1) nadzorowanie nad całością prac kuchennych,
2) przyrządzanie zdrowych, smacznych i higienicznych posiłków,
3) dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,
4) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru,
5) branie udziału w układaniu jadłospisu, sporządzanie i właściwe przechowywanie
próbek żywieniowych oraz dokonywanie ich opisu,
6) dbanie o racjonalne wykorzystanie produktów żywnościowych,
7) przydzielanie pracy pomocy kuchennej,
8) punktualne przygotowywanie posiłków,
9) przestrzeganie zasad BHP,
10) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji
pracy.
5. Robotnik do prac lekkich
1) utrzymanie w czystości powierzone jej pomieszczenia oraz sprzęt w stanie używalności,
2) podawanie dzieciom posiłków z zachowaniem bezpieczeństwa,
3) dbanie o sprzęt po podwieczorku,
4) pranie i prasowanie ręczników,
5) trzymanie środków chemicznych i czyszczących w miejscu dzieciom niedostępnym,
6) wykonywanie innych czynności i prac zleconych przez dyrektora przedszkola.
6. Główny księgowy – obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych.
7. Palacz
1) palenie w okresie sezonu grzewczego, wrzucanie węgla, gospodarowanie powierzonym
mieniem,
2) dbałość o bezpieczeństwo sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym,
3) sprzątanie terenu wokół przedszkola,
4) zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,
5) dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek i urządzeń,
6) wykonywanie innych poleceń dyrektora.
Szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk znajdują się
w teczkach osobowych wszystkich pracowników. Pracownicy administracji i obsługi
współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
§ 12. 1. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko
wicedyrektora w szczególnych przypadkach, a także inne stanowisko kierownicze.
§ 13. 1. Poszczególnymi oddziałami opiekuje się po dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy
oddziału i realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele
opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
§ 14. 1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:
1) programuje i organizuje proces wychowania w powierzonej grupie, a w szczególności
stwarza warunki do prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego dzieci, przygotowania do
życia w zespole ściśle współpracując z rodzicami wychowanków,
2) planuje i prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jej
jakość,
3) prowadzi dwa razy w roku obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje (arkusze
obserwacji),
4) prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły
podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują
o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).
5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę
zdrowotną i inną.
2.Przedszkole prowadzi różnorodne formy współpracy z rodzicami:
a) zebrania grupowe,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
c) kącik dla rodziców,
d) szkolenia dla rodziców, wspólne imprezy połączone z prezentacją umiejętności dzieci i
pokazami ich prac,
e) spotkania integracyjne.
3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
1) współdziałania z dyrektorem i innymi organami przedszkola we wszystkich sprawach
organizacyjnych i merytorycznych,
2) znajomości zadań wynikających w szczególności z programu działania przedszkola,
3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń
swojego dziecka,
4) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej
gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
5) przebywania w przedszkolu oraz obserwowania zajęć po uzgodnieniu z dyrektorem
przedszkola,
6) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów,
7) wyrażania i przekazywania dyrektorowi wniosków i opinii na temat warunków
funkcjonowania przedszkola.
Rozdział 7
Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu
§ 15. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko
w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 9 lat.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać
objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci na dany rok szkolny w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
4. Przedszkole zapewnia dzieciom przestrzeganie praw wynikających z Konwencji o Prawach
Dziecka, a w szczególności:
1) właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczego,
2) szacunek i zrozumienie dla wszystkich potrzeb dzieci,
3) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
4) poszanowanie godności i własności dziecka,
5) akceptację każdego dziecka,
6) prawo do spokoju, do własnego tempa uczenia się, do wyboru towarzyszy zabaw, do
badania i eksperymentowania,
7) prawo do jedzenia, picia i odpoczynku zgodnie z potrzebami dziecka,
8) partnerskiej rozmowy na każdy temat.
5. Dziecko ma obowiązki :
1) Przestrzegać zawartych umów.
2) Dbać i szanować cudzą własność.
3) Nie krzywdzić siebie i innych.
4) Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.
5) Nie przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.
6. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy (uchwałą Rady Pedagogicznej)
w przypadku stałego naruszania obowiązków rodzicielskich:
a) braku zgłoszenia powodu nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc
b) gdy rodzice systematycznie nie odbierają dziecka w regulaminowym czasie,
c) gdy rodzice dziecka zataili poważną chorobę grożącą utratą życia lub stanowiącą
zagrożenie dla bezpieczeństwa innych.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 16. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
§17. 1.Ustalenie statutu przedszkola i dokonanie nowelizacji nastąpi w drodze podjęcia uchwały
przez Radę Pedagogiczną.
2. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi, rodziców.